Dunajská Streda

Dunajská Streda - mesto s bohatou históriou, významným hospodársko-kultúrnym postavením v súčasnosti a veľkými perspektívami do budúcnosti sa rozkladá na juhu územia Slovenskej republiky asi 50km od hlavného mesta, Bratislavy. Leží v srdci Žitného ostrova, najväčšieho riečneho ostrova v Europe. Názov mesta je odvodený z privilégia, podľa ktorého sa na území mesta mohli každú stredu konať trhy. Mesto, ktoré má v súčasnosti čosi viac ako 23000 obyvateľov sa dynamicky rozvíja. Za svoj rozvoj vďačí aj výbornej geografickej polohe v centre Žitného ostrova. Príroda bola k tomuto územiu mimoriadne štedrá, počnúc úrodnými pôdami, miernymi klimatickými podmienkami, zásobami pitnej vody a v neposlednom rade zdrojmi geotermálnej energie.

Podrobnosti


Gabčíkovo

Gabčíkovo je starodávna usadlosť. Prvýkrát je spomínané na listine z roku 1102. Nachádza sa tu viac cenných pamiatok, z ktorých najvýznamnejšie sú rímsko-katolícky kostol v strede dediny a tiež Amadeho kaštieľ, ktorý sa nachádza severovýchodne od kostola. Život obyvateľov Gabčíkova najviac ovplyvňuje vodné dielo. Vodné dielo Gabčíkovo, pôvodne projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, leží na Dunaji poniže Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Účelom Vodného diela je najmä ochrana pred povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viackrát katastrofické záplavy. Ďalej vodné dielo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky, stabilizuje koryto Dunaja a vytvorilo podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.

Podrobnosti


Dunajský Klátov

Obzvlášť krásna časť Žitného ostrova, kde sa ešte zachoval pôvodný charakter prírody príznačný pre oblasť Malého Dunaja a Klátovského ramena. Tiché tône poskytujú skutočný odpočinok a nezabudnuteľný zážitok. V Dunajskom Klátove je tiež možné nájsť jeden z mála zachovaných vodných mlynov Žitného ostrova, ktorý evokuje atmosféru minulosti. Ďalšími známymi vodnými mlynmi sú napríklad mlyn pri Jelke a v Tomašíkove.


Krásy podunajskej prírody

Rastlinné a živočíšne bohatstvo Žitného ostrova je vskutku neuveriteľné. Kedže v tejto oblasti je množstvo väčších či menších vodných tokov, ramien a kanálov, prevládajú tu prevažne vodu obľubujúce rastliny. Nachádza sa tu množstvo zriedkavých druhov, ktoré sú zákonom chránené. Medzi najväčšie skvosty podunajskej flóry patrí napríklad chránené Lekno biele, ktoré láka predovšetkým svojím nádherným zjavom. Môžeme ho nájsť obyčajne v stojacich či pomaly tečúcich vodách, mŕtvych ramenách alebo rybných nádržiach.

Podrobnosti